Vizyonumuz;

Vizyonumuz, öğrencilerimizi, evrensel değerleri benimsemiş, özgür, sorumluluk sahibi, açık
fikirli, duyarlı, yaratıcı, sorgulayan ve özyönetim becerilerine sahip bireyler olarak yaşama
hazırlamaktır

 

 

Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın;

 • Yaratıcı,
 • Dünyaya uyumlu,
 • Sorunlara çözüm getiren,
 • Girişken,
 • Yurtsever,
 • Yüksek donanımlı,
 • Üretken,
 • Ahlaklı,
 • Dinamik,
 • Öğrenmeyi seven,

Bireylerinin yetiştirildiği, Türkiye’nin önde gelen okulları arasında olmak ve uluslararası düzeyde adını duyurmak.

 

Misyonumuz;

                  

Bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerimizi, öğrenmeyi yaşam becerisi olarak kullanan

bağımsız bireyler olmaları için destekleriz.

Öğrencilerimizi, akademik, sportif ve sanatsal alanlarda destekleyerek yaratıcılıklarını ortaya

çıkarmalarını sağlarız.

Okul kültürümüz, yetkin kadromuz, uyguladığımız ulusal ve uluslararası programlarla

öğrencilerimize evrensel değerler kazandırırız.

Rehberlik ve ölçme- değerlendirme hizmetlerimizle, öğrencilerimizin sorumluluklarını yerine

getirebilen öz disipline sahip bireyler olmalarını destekleriz.

Sosyal etkinliklerimiz ve öğrenme ortamlarımızla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini

keşfetmelerini sağlarız. Öğrencilerimizin bu etkinliklerde aldıkları sorumluluklarla daha iyi bir

dünyaya katkı sağlarız.

 • Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş,
 • Bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda,

Dünya’da ve Türkiye’de tercih edilen, ülke geleceğine olumlu katkılarda bulunacak,

 • Üretken,
 • Yaratıcı,
 • Sorumluluk sahibi,

Bilimsel düşünceyi ön planda tutan beyinleri;

 • En gelişmiş öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş,
 • Teknoloji destekli,
 • Yabancı dil ağırlıklı ve
 • Dünya merkezli eğitim ile yetiştirmektir.

İlkelerimiz

Atatürkçü düşüncenin, Türk toplumu için tek alternatif ve tükenmeyecek umut kaynağı olduğuna inanan BİLGİ OKULLARI EĞİTİM KURUMU, ilkelerini de büyük düşüncelerden alır. OKULUMUZ  ulusal kültürümüzü Atatürkçü düşüncenin ışığında sunarak, öğrencilerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitir:

 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak.
 • İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak.
 • Barıştan yana olmak.
 • Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak.
 • Gerçekçi olmak.
 • Araştırmacı ve bilimsel düşünceye sahip olmak.
 • Girişimci olmak.
 • Çok yönlü olmak.
 • Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak.
 • Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak.
 • Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.

Öğrenim Hedeflerimiz

Okullarımızın her birinde eğitim standartları ve öğrenim hedefleri aynıdır. Milli Eğitim Temel Kanunu, BİLGİ Okullarında sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür.BİLGİ okullarında İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanır. Almanca ise, BİLGİ okullarında öğretilen ikinci yabancı dildir. Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek, her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedefe ulaşabilmek için ne gibi öğretim metodları ve eğitim yaklaşımları izlenmesi gerektiğini belirlerler.

Öğrenim hedefleri, belirli öğrenim devreleri tamamlandığında, sınıf içi dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen;gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlardır. Öğrenci bir alanda daha ileri düzeyde yeterlilik kazanmayı arzu ettiği takdirde, kendisine ihtiyacı olduğu zaman, ilgi ve fırsatlar mutlaka sağlanır.

Değişik Derslerde Öğretilen Bilgilerde Bütünlük:

Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Okullarımızda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerin sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.

Öğrenci İçin Anlamlılık:

Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

Derinlik:

Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.

Uygulayarak Öğrenme:

Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama planlanmıştır. Okullarımızda öğrenci, aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.

Destekleyici Öğrenme Ortamı:

BİLGİOkulları’ nda öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.

Teknolojiyi Tanıma, Anlama ve Kullanma:

BİLGİ Okulları’ nda öğrencilerin teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma,teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verilir.

Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili:

Öğrencilerimiz bilimsel yollarla elde edilen bilgilerin değişebilirliğini anlamak ve kendi bilgilerini geliştirmek üzere yönlendirilirler. Öğretimin her safhasında eleştirel düşünme, problem çözme ve bilimsel olarak etkin iletişim kurma becerileri geliştirici öğrenme hedeflerine yer verilir. Müfredatlarımız öğrencinin bilimsel dil becerisini geliştirecek şekilde planlanır. Öte yandan, öğrencinin kendi görüşlerini iletmede ve öğrendiğini ifade etmede kendine özgü yaratıcı anlatım biçimlerini kullanması teşvik edilir.

Değerlendirme:

BİLGİ Okulları’ nda değerlendirme, önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır

Dinamizm:

Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip, geliştirilir.

 

 

BİLGİLİ ÇOCUK ANAOKULU:

 HEYECANLA BAŞLANAN BİR EĞİTİM HAYATININ İLK ADIMI,YAŞAMA EN İYİ BAŞLANGIÇ;

 

Çağımıza uyum sağlayan özgün bir eğitim programına sahip olan okulumuzda İngilizce yabacı dil eğitimiyle küçük yaştan itibaren öğrencilerimizin çok kültürlü bir dünyayı benimsemelerini hedefliyoruz. Bireysel olarak gözlemlediğimiz öğrencilerimizin kendilerini ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için özgür bir ortam sağlıyoruz. 

 

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin yaş itibari ile okula uyum sağlamaları, severek ve isteyerek okula gelmeleri bizim en önemli hedefimizdir. 

Diğer hedeflerimiz;

 • İngilizce eğitimiyle çok kültürlü bir dünyanın kapılarını açmak.
 • Öğrencileri ilkokul programına hazırlamak.
 • Sorun çözme becerisi geliştirmek ve sorumluluk almayı öğretmek.
 • Ana dilini doğru kullanmak.
 • Zamanı doğru kullanmak.
 • Sanata ve sanatçıya değer vermeyi öğretmek
 • Motor becerilerini, bedensel gelişimlerini duygusal ve sosyal becerilerin gelişimlerini dil ve bilişsel gelişimlerini ve öz bakım gelişimlerini yaş özelliklerine göre kazandırmak.
 • Öğrencilerimizin bireysel özelliklerini, becerilerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkartarak yeteneklerini geliştirmek için olanaklar yaratmak.

İLKOKUL

 

HER ÇOCUĞA EĞİTİM HAYATI BOYUNCA ÖZEL OLDUĞUNU HİSSETTİREN YER BİLGİ İLKOKULU

Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini rahatça söyleyebildikleri, öğrettiğimiz bilgileri doğru şekilde ifade edebildikleri ve kazandırdığımız becerileri hayata geçirebilecekleri ortamlar yaratıyoruz. Aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenmeye açık, farklı çözüm yolları geliştirebilen ve çevresine karşı duyarlılık gösteren, saygılı, demokratik öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Akademik programımızı şekillendirirken öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını ilerletmeleri için öğrencilerimizin;

 • Okumaktan zevk alan iyi birer okuryazar olmalarını,
 • Dilin doğru kullanımını hayata geçirmelerini,
 • Doğru bilgiye ulaşmak için gerekli yolları bulmalarını,
 • Dört işlem ve problem çözme becerilerinin gelişmelerini,
 • Yapıcı eleştirilerde bulunmalarını,
 • Sunum yapma becerilerinin gelişmesini,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmek için önce kendilerini keşfetmelerini,
 • Teknolojiyi araştırmak ve üretmek amacıyla kullanmalarını,
 • Akademik dürüstlük kavramını ilke edinmelerini,
 • Grup ortamında birbirlerine destek olarak çalışmalarını,
 • Kendilerine hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için çabalamalarını,
 • Gerekli durumlarda yardım istemelerini sağlamaktayız.

Derslerimizde yer verdiğimiz farklı öğrenme stilleri, yaratıcılık içeren teknikler, disiplinler arası çalışmalar, interaktif oyunlar, proje çalışmaları sayesinde eğitim öğretim sürecindeki hedeflerimizi desteklerken öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz etüt ve bireysel ek çalışmalarla da öğrencilerimizi akademik olarak destekliyoruz.

Yapılan ara değerlendirmelerle öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip edip, verdiğimiz geri bildirimlerle, etüt ve bireysel verdiğimiz ek çalışmalarla öğrencilerimizi akademik olarak destekliyoruz.

 

ORTAOKUL

ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİNİ GELİŞTİREN VE ARTIRAN:BİLGİ ORTAOKULU

Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla ilerlediğimiz sistemimizde öğrencilerimize kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunmak ilk amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda sadece sınavlara değil hayata da hazırlanan öğrencilerimizin farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üretebilen, inisiyatif alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmektedir.

BİLGİ Ortaokullarında öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrencilerin derste ve ders dışında aktif olmalarını önemsediğimiz için öğrencilerimizi daima soru sormaya teşvik ederiz ve tüm öğrencilerimizin görüşlerine saygı duyarız.

Ortaokul Etüt Programları:

Sınav sonuçları doğrultusunda belirlenen eksik kazanımlar ve dersler sırasında gözlemlenen eksiklikler doğrultusunda hazırlanan etüt programlarımız ile öğrencilerimizin bir sonraki çalışmaya ve sınavlara eksiksiz şekilde hazırlanmaları sağlanır.

Değerlendirme ve Akademik Sınavlar:

BİLGİ Okulları’nda değerlendirme süreci önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını sınamaya ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamaya yöneliktir. Bu amaçla yıl içinde sınıflarda uygulanan sınavlar dışında her sınıf düzeyinde uygun aralıklar ile Akademik Takip Sınavları (ATS) uygulanır.

Akademik programımızı şekillendirirken öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını geliştirmelerini amaçlıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için öğrencilerimizin

 • Okumaktan zevk almalarını,
 • Doğru bilgiye ulaşmak için gerekli yolları bulmalarını,
 • Yapıcı eleştirilerde bulunmalarını,
 • Sunum yapma becerilerinin gelişmesini,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmeleri için önce kendi özelliklerinin farkına varmalarını,
 • Teknolojiyi öğrenme ortamında araştırmak ve üretmek amacıyla kullanmalarını,
 • Akademik dürüstlük kavramını ilke edinmelerini,
 • Grup ortamında birbirine destek olarak çalışmalarını,
 • Kendilerine hedefler koymalarını ve bu hedeflere ulaşmak için çabalamalarını,
 • Gerekli durumlarda yardım istemelerini sağlamaktayız.

BİLGİ ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI

BİLGİ  Anadolu ve Fen Liseleri bütünüyle öğrenci merkezli, yaşama dokunan eğitim ortamları ve programlarıyla deneyimli kadrosundan güç alarak öğrencilerini sadece bir üst öğrenim kurumuna değil aynı zamanda yaşama da hazırlar.

BİLGİ Anadolu ve Fen Liseleri 10. sınıftan itibaren Türkiye’de ve dünyada İngilizce yeterlilik ölçmede kullanılan TOEFL ve IELTS sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri yer almaktadır.

Akademik programlarımızın içine entegre ettiğimiz üniversite hazırlık çalışmaları 9. sınıftan başlar, sistemli olarak devam eder; 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır. 12. sınıflar için takvim, okulun açılması beklenmeden yaz döneminde hızlandırılmış ders programı ile başlar.

TYT/AYT ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTE SINAVINDA HAZIRLIKTA BİLGİ’Lİ OLMAK

Öğrencilerimize sınava hazırlanma sürecinde destek olmak amacıyla takım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İzleme ve geri bildirim temelli bu süreçte okul idaresi, rehberlik ve danışman öğretmenleri iş birliği ile izleme çalışmaları gerektiği gibi yürütülmektedir.

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE;

 • Bilgisel Hazırlık
 • Psikolojik Hazırlık
 • Bilişsel Hazırlık

çalışmaları yapılmaktadır.

 1. BİLGİSEL HAZIRLIK

Yetkin kadromuzla etkili olarak devam eden çalışmaları kapsamaktadır.

 1. PSİKOLOJİK HAZIRLIK

Motivasyon ve sınav kaygısı çalışmalarını içerir. Bu konuda öğrencilerimizle periyodik bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 1. BİLİŞSEL HAZIRLIK

Hedef belirleme, öğrenme sürecinde öğrenme tarzının etkin kullanımı, gelişimini takip etme, etkili ders çalışma yöntemleri geliştirme, zaman yönetimi güçlendirme, çalışmalarını kapsamaktadır.

Rehberlik Birimi’nce yapılan tüm çalışmalarda, tanıma çalışmaları çok önemli olup, doğru yönlendirme ve kitap okuma alışkanlığını güçlendirmeye yönlendirme de önem taşımaktadır. Bu kapsamda:

 1. BİREYSEL REHBERLİK
 • Tanıma çalışmaları.
 • Öğrenme tarzını belirleme ve öğrenme sürecinde kullanmaya yönelik çalışmalar.
 1. EĞİTSEL REHBERLİK
 • Haftalık takibe dayalı ders çalışma programı belirlemeleri
 • Sınava yönelik uygun yöntem geliştirilme çalışmaları.
 • Seminer çalışmaları (sınav sistemi, sınav kaygısı, sınav taktikleri, motivasyon vs.)
 1. MESLEKİ REHBERLİK
 • Kariyer Günleri çalışmaları,
 • Bir günlük Yeditepe’li Programı,
 • Araştırmalara yönlendirme çalışmaları,
 • Meslek Envanteri uygulama çalışmaları,
 • Yurt dışı eğitimine yönelik tanıtım seminerleri.

Ayrıca öğretmenlerimizle öğrencilerimizin genel durumunu değerlendirmeye yönelik paylaşım toplantılarına katılım, velilerimize yönelik olarak da sınav sistemi, motivasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik seminer çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

YURT İÇİ ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞI

Öğrencilerin kişisel eğilimleri, başarı durumları ve hedefleri doğrultusunda rehberlik servisi tarafından Yurtiçi Üniversite danışmanlığı ve kariyer planlamaları yapılmaktadır.

ETÜTLER

BİLGİ  Anadolu ve Fen Liselerinde profesyonel etüt çalışmaları yapılır. Hafta içi öğrencilerimiz öğretmenlerinden birebir ders çalışma etütleri, soru çözüm etütleri, konu tekrarı etütleri alabilir. Ayrıca bu etütlerde öğrencinin herhangi bir nedenle katılamadığı derslerin çalışmaları da yapılır. Hafta sonları ise öğrenciler öğretmenlerinden birebir ders çalışma etütleri, soru çözüm etütleri alabilir. Hafta sonu yapılan bu çalışmalar özellikle 11. ve 12. sınıflar için geçerli olup TYT/AYT sınavlarına yöneliktir.

 

Değerler Eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Değerler Eğitimi Projesi” doğrultusunda okullarımızda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.